10 Ιδέες

Δημοκρατικά κόμματα 

Τα κόμματα οφείλουν να υιοθετήσουν δημοκρατικές εσωτερικές δομές με εκδημοκρατισμό του τρόπου λειτουργίας, των εσωκομματικών εκλογών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τους. Σε μια δημοκρατική…